پایان نامه

پایان‌نامه c (3588)

2-4 مفهوم عقد ……………………………………………………………………………………………………..212-4-1 معنای لغوی عقد …………………………………………………………………………………………212-4-2 معنای اصطلاحی عقد ………………………………………………………………………………….212-4-2-1 تعریف اصطلاحی عقد ازمنظر بجنوردی ……………………………………………………222-5 ملاک تشخیص عقد ………………………………………………………………………………………..232-6 الفاظ مترادف عقد در فقه و حقوق ……………………………………………………………………232-7 رابطه شرط با عقد …………………………………………………………………………………………242-8 Read more…

By 92, ago